Algemene voorwaarden Sento Modo Sports

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sento Modo Sports en de sporter en alle werkzaamheden van Sento Modo Sports die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden. Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of de trainingen van Sento Modo Sports.

Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Sento Modo Sports. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website: https://sentomodosports.nl/algemene-voorwaarden/.

Bij inschrijving voor lessen en de trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en de trainingen zijn strikt persoonlijk.

 • Sento Modo Sports behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of de faciliteiten van Sento Modo Sports.
 • Sento Modo Sports behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sento Modo Sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches/ bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.

Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig bent.

Je dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van anderen kan onmiddellijke royering tot gevolg hebben.

Er wordt in de sportschool door zowel de trainers als de leden alleen Nederlands gesproken.
Indien, men de Nederlandse taal niet beheerst, kan er bij uitzondering Engels worden gesproken, het Nederlands is echter leidend.

Verantwoordelijkheden en plichten Sento Modo Sports:

 • Sento Modo Sports verzorgt de lessen en trainingen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum.
 • Sento Modo Sports is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
 • Sento Modo Sports zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.

Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter:

Bezoek aan de ruimtes van Sento Modo Sports alsmede het gebruik van faciliteiten is geheel op eigen risico. De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en de trainingen.

Sento Modo Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.

Sento Modo Sports haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit bijv. kleedkamers. Dagelijks worden de kleedkamers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 week bewaard.

Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Sento Modo Sports toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Deelname en uitsluiting van de sporter:

Sento Modo Sports behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.

Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Sento Modo Sports te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Sento Modo Sports op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Sento Modo Sports dat in strijd is met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Sento Modo Sports en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Sento Modo Sports het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Sento Modo Sports te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

Lidmaatschap/ betaling en opzegging:

Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier. Het lidmaatschap wordt voortgezet voor onbepaalde tijd. Wanneer het lidmaatschap stopgezet moet worden dient dit schriftelijk, per mail naar info@sentomodosports.nl, te gebeuren, met als opzegtermijn één maand. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 3 maanden. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is in deze periode niet mogelijk. Na deze minimale lidmaatschap-periode is het lidmaatschap maandelijks (schriftelijk) opzegbaar.

Bij achterstallige betaling, waarbij de abonnee te kennen geeft al eerder gestopt te zijn, zal deze dit moeten kunnen aantonen met de door haar gestuurde mail m.b.t. uitschrijving. Is dit niet het geval dan zal het incassobureau de verdere afhandeling op zich nemen.

Na het stopzetten van het lidmaatschap kan een oud lid weer lid worden echter dient hij/zij dan wel weer inschrijfgeld te betalen á €15,- euro.

De periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.

Losse lessen dienen vooraf betaald te worden.

De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen, zoals inschrijfgeld.

Bij incasso abonnementen gelden de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van de Rabobank incasso systeem:

 • Sento Modo Sports doet de administratie en incasso van de kosten van uw abonnement via de Rabobank.
 • De abonnementstermijnen worden periodiek automatisch door de Rabobank in opdracht van Sento Modo Sports geïncasseerd.
 • Indien een automatische incasso om welke reden dan ook herhaaldelijk niet kan plaatsvinden, dan worden daar administratieve kosten in rekening gebracht.
 • In geval u verzuimt te betalen, kunnen wij onze verplichtingen opschorten, de overeenkomst met u opzeggen of verlangen dat u abonnementstermijnen van tevoren contant afrekent.
 • De administratie wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.
 • Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 • Sento Modo Sports heeft een opzegtermijn van één maand voordat de nieuwe betaling datum weer voldaan dient te worden voor de aankomende maand.
 • Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is, worden alle reeds vervallen en voor zover nog niet betaalde, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt Sento Modo Sports zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering of restitutie van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
 • Sento Modo Sports behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen, een bewijs van lidmaatschap.

Ziekte, zwangerschap en vakantie:

In geval van langdurig onvermogen om te sporten door ziekte of zwangerschap, kunnen lidmaatschappen tijdelijk op non-actief worden gezet. Hiervoor wordt €10,- in rekening gebracht voor de administratie. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegd arts, kan het lidmaatschap stopgezet worden met de duur van de ongeschiktheid.

Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

In het onverhoopte geval van (globale) epidemieën waardoor Sento Modo Sports haar gangbare aanbod niet kan aanbieden aan haar leden, zal zij altijd zoeken naar passende mogelijkheden om haar leden alsnog te kunnen voorzien in sportieve activiteiten.

Feestdagen, wedstrijden, toernooien en andere evenementen:

Sento Modo Sports is enkel op 1 Januari gesloten, verder is Sento Modo Sports het gehele jaar open. Enkel op feestdagen zal Sento Modo Sports het rooster soms aanpassen, maar Sento Modo Sports en/of diens vertegenwoordigers houdt wel het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, seminars, e.d.

Annuleren door Sento Modo Sports en restitutie:

Sento Modo Sports mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van trainers etc.

Beveiligingscamera’s

Sento Modo Sports behoudt zich het recht voor om beveiligingscamera’s te plaatsen binnen en buiten haar gebouwen. Dit met als doel: het beveiligen van het pand, de mensen en materialen.

De camerabeelden zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Wij volgen de wettelijke richtlijn hiervoor van maximaal 4 weken. Indien er een incident is vastgelegd zoals diefstal, dan zal Sento Modo Sports de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.

Sento Modo Sports zorgt er voor dat werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt en voor welk doel deze er hangt. Dit staat in de algemene voorwaarden en is zichtbaar in/rond het pand aan de hand van stickers/bordjes. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen de volgende privacyrechten, waar Sento Modo Sports indien gevraagd medewerking aan zal verlenen:
 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Beeld- en geluidsdragers, kijken, toegang tot de zaal:

Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (door anderen dan Sento Modo Sports) voor, tijdens of na lessen en de trainingen is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.

Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken, tenzij er interesse is om lid te worden. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.

Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter beneden aan de bar te wachten.

Drank, etenswaren en roken:

 • Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
 • Roken, drugs en alcohol zijn niet toegestaan!
 • Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan. Alleen boven, aan de bar, mag gegeten worden.

Hoofdregels vechtsportzaal:

 • Het is verboden met schoenen de zaal te betreden.
  Note: Behalve voor schone, niet scherpe en/of speciale boksschoenen
 • Attributen op de juiste plek terugplaatsen.
 • Tassen dienen in de kleedkamers opgeborgen te blijven.
 • Het is verboden te eten en blikjes drinken te gebruiken in de sportzalen.
 • Men dient T-Shirts aan te houden (dus geen ontbloot bovenlijf).
 • Bidons en flesjes dienen goed afgesloten te blijven.

Hoofdregels fitnesszaal:

 • Altijd een handdoek gebruiken op de toestellen.
 • Spullen en gewichten dienen altijd teruggeplaatst te worden op de plek waar het hoort.
  Gewichten mogen nimmer aan de toestellen blijven hangen.
 • Sportschoenen verplicht inde fitnesszaal i.v.m. veiligheid.
 • Het is verboden om met straatschoenen de zaal betreden.
 • Na zweten op cardio apparaat en of fitnessapparaat dient men deze  zelf schoon te maken met desinfecterende middelen.
 • Het is verboden te eten en blikjes drinken te gebruiken in de sportzalen.
 • Men dient T-Shirts aan te houden (dus geen ontbloot bovenlijf).
 • Kinderen mogen niet zonder toezicht in de fitness aanwezig zijn.
 • Bidons en flesjes dienen goed afgesloten te blijven.

Hoofdregels Kleedkamers:

 • Kleding en tassen dient men in de kleedkamers te laten staan en/of hangen.
 • In de kleedkamers is het verboden om eten/drinken te nuttigen.
 • Sento Modo Sports is niet aansprakelijk voor diefstal en of vernieling. Ook in de kleedkamer geldt het eigen risico.

Kinderen en huisdieren:

 • Als leeftijdgrens geldt 5 jaar of ouder.
 • Het aanmeldingsformulier dient door één van de ouders of voogd ondertekend te worden.
 • Kinderen onder 15 jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/voogd in de fitnessruimte van Sento Modo Sports verblijven.
 • Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde – toegang tot de ruimtes van Sento Modo Sports, is voor eigen risico van ouder/voogd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Huis– en gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • De ouder/verzorger zal moeten wachten tijdens de les van zoon/dochter in de lounge ruimte bij de bar of op de barkrukken beneden in de gang.
 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • De ouder/voogd spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

Klachten:

Klachten dienen mondeling en/ of schriftelijk ingediend te worden bij het personeel of via het email adres info@sentomodosports.nl

Slotbepalingen

Met het betreden van Sento Modo Sports geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

De voorwaarden kunnen tussentijds door Sento Modo Sports worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.